การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบมืออาชีพเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com