บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทบุคลากรสายสนับสนุนกับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ความเป็นเลิศ” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com