การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา