มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ อาจารย์ผู้สอนในโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์ผู้สอนที่มีผลงานด้านการสอนออนไลน์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างกำลังใจ รวมถึงเป็นแบบอย่างใน การพัฒนางานด้านการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Full Online Course : รายวิชา ศรกอ 104 จริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
1. นางสาวณัฎฐนิช จิรพงศ์ไผท
2. นางสาวจุติมา รัตนคช
3. นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม
4. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
5. นางสาวพรชนก โพธิ์บัณฑิตย์
6. นายภาคภูมิ มะโนชาติ

2. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Outstanding Awards : Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Blended Learning Course : รายวิชา MBMG 515 Protein Technologies and Applications (Session: Fluorescent Protein Technology) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

3. รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Learning Innovation for Online Courses Awards : Online Instruction Techniques รางวัล Engagement Strategies for Online Teaching : รายวิชา รมคร 208 ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่
1. อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
3. นางสาวศุภนันท์ วัฒนบุตร