ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs” วันที่ 29 มิถุนายน 2565