วิดีโอการนำเสนอ 2564

นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๕ วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยศาสนศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๕ วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๐ วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๙ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๙ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๘ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๘ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๗ วันพุธที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๗ วันพุธที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๖ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๖ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๕ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔