วิดีโอการนำเสนอ 2566

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 593 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 592 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 591 วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 590
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 590 วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 589 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 589 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 588 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566