กำหนดการประชุม 2565

หมายเหตุ
๑. สถานที่ประชุม ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา ๒. หากกำหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ๓. ขอให้กรรมการสภาฯ หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่อง / เอกสาร ประกอบตรงตามวันและเวลาที่กำหนด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๕ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๖
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com