มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิด Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023 กล่าวเปิดงาน และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล​ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง คณะ​แพทยศาสตร์​โรงพยาบาล​รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ​และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ตามพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเป็นแนวทางในการจัดงาน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน