เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ขจัดความยากจน

ขจัดความอดอยาก
สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้

สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและ
เด็กหญิงทุกคน

จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้
สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนเข้าถึง
พลังงานที่ยั่งยืน
ได้ตามกำลังของตน

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนและนวัตกรรม

ลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ

สร้างเมืองและ
การตั้งถิ่นฐาน
ที่ปลอดภัย

สร้างรูปแบบและ
การบริโภคที่ยั่งยืน

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโรคร้อน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก

ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน