มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี ๒๕๖๔ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๘ โดยมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล และส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)
๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่
๒.๑ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : Innovation)
๒.๒ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ให้แก่ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ในฐานะบริษัทภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓. คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)
โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะจัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕