การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฯ ในการพัฒนาตนเองและองค์กร โดยการเขียนงาน ( Flow chart ) เพื่อต่อยอดจากงานประจำสู่มหกรรมคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มาเป็นวิทยากรตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการดำเนินงานจัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดเขียนผลงานเพื่อนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และขององค์กรต่อไป