คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (Council Visit) ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ  ๒๕๖๓–๒๕๖๔ และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความโดดเด่นในประเด็น ดังนี้
๑. จัดทำห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย “DeeDo Weight Training Room” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน จัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. ได้รับการรับรองความเป็นเลิศระดับชาติและนานาชาติ โดย FIFA มอบประกาศนียบัตร “FIFA Medical Centre of Excellence” โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน

โดยมี อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย