คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (Council Visit) ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมารวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยบัณฑิตวิทยาลัย

ผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ในระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา
๑. บัณฑิตศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. มีความร่วมมือกับต่างประเทศ (อาเซียนและเอเชีย) มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
๓. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดทำหลักสูตร Short Course Trainings และ MAP soft skill
๔. ใช้ระบบดิจิทัลดำเนินการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๕. การบริหารจัดการระบบภายในส่วนงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ด้วย