ดร.โชค บูลกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • สัตวศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม) จาก The University of Vermont, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • อาจารย์พิเศษร่วมสอน (Clinical Professor) ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

เกียรติประวัติ

 • ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๑๑ สาขา องค์กรดีเด่น จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย หรือรางวัล Thailand Top 100 HR จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน (Clinical professor)  ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งจากพระราชินีราเนีย แห่งประเทสจอร์แดนให้เป็น ๑ ในสมชิกของกลุ่ม Young Global Leaders ผู้นำสายพันธ์ใหม่ของโลกจากเวที World Economic Forum
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลอุบล เรียงสุวรรณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ ๑๐ สาขาบริหารและธุรกิจ จากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานด้านอื่นๆ

 • รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ
 • อัลบั้มผลงานเพลงในสังกัดค่าย SONY MUSIC ผลงานที่มีส่วนร่วมในการประพันธ์ เรียบเรียงดนตรีขับร้อง และบันทึกเสียง วางจำหน่าย ๒ ชุด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • Official presenter ประจำประเทศไทย ในภาพยนต์โฆษณาของรถยนต์ Chevlolet Trail Blazer ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๗ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว