ภาพบรรยากาศการรับเหรียญ SDGs วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย