นายมีชัย วีระไวทยะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔

การศึกษา

 • โรงเรียนวชิราวุธ วิทยาลัย
 • โรงเรียนจีลอง แกมม่า ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การพาณิชย์(๒๕๐๗) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ
 • ผู้ก่อตั้ง และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
 • ประธานมูลนิธิสถาบัณสิ่งแวดล้อมไทย
 • กรรมมาธิการระดับสูงของสหประชาชาติเพื่อป้องกันเอดส์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสภา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย(TDRI)
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ทูตพิเศษองค์การสหประชาชาติ (UNAIDS)
 • สมาชิกวุฒิสภา (๒๒ มี.ค ๒๕๔๓ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๙)
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๔ มิถุนายน – ๑ ตุลคม ๒๕๓๕)
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๘ มีนาคม ๒๕๓๔ – ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕)
 • สมาชิกวุฒิสภา (๒๒ มี.ค. ๒๕๓๙ – ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓)
 • สมาชิกวุฒิสภา (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)
 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ๒๕๓๔
 • มหาวิชิรมงกุฎไทย(ม.ว.ม.) ๒๕๓๒
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) ๒๕๒๙
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ท.) ๒๕๒๘

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ๖ สุขุมวิท ๑๒ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๙-๔๖๑๑ ต่อ ๓๓๑,๓๐๙
 • โทรสาร : ๐-๒๒๒๙-๔๖๓๒
 • E-mail : mechai@pda.or.th