ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภามหาวิทยาลัย

การศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๑๔ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์จากแพทยสภา
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ Fellowship Training สาขา Critical Care Medicine มหาวิทยาลัยจอนห์    ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ Fellowship Training สาขา Injury Epidemiology จาก Centers for Disease Control and Prevention (CDC), เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ หลักสูตรปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติการทำงานที่สำคัญในอดีต

 • พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๔๓ อาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เลขาธิการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ ประธานกรรมการมูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๐ รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์คลินิก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ คณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ปี ๒๕๒๔ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • ปี ๒๕๒๖ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • ปี ๒๕๒๗ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔
 • ปี ๒๕๓๑ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ปี ๒๕๓๔ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
 • ปี ๒๕๓๔ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • ปี ๒๕๓๗ ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
 • ปี ๒๕๓๗ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ปี ๒๕๔๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
 • ปี ๒๕๔๒ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • ปี ๒๕๔๓ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • ปี ๒๕๕๑ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

รางวัลเกียรติยศที่สำคัญ

 • ปี ๒๕๔๕ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี ๒๕๔๖ รางวัลบุคคลคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี ๒๕๔๖
 • ปี ๒๕๕๔ รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๕๔
 • ปี ๒๕๕๕ รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๕
 • ปี ๒๕๕๖ รางวัล อิก โนเบล (Ig Nobel) สาขาสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๖
 • ปี ๒๕๕๘ รางวัลขององค์การอนามัยโลก World No Tobacco Day Award ๒๐๑๖
 • ปี ๒๕๕๘ รางวัล ๑๓๐ ปี คนดีอัสสัมชัญ ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ๑๓๐ ปี
 • ปี ๒๕๕๘ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน ประจำปี ๒๕๕๘
 • ปี ๒๕๖๒ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี ๒๕๖๒ รางวัลผู้นำทางด้านสาธารณสุข The APACPH Excellence in Leadership Medallion Award ๒๐๑๙
 • ปี ๒๕๖๒ รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ครั้งที่ ๒