นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Post-Graduated Diploma (Development Studies) University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
 • Master of Arts (Development Studies : Public Planning Administration) International Institute of
  Social Studies, The Hague, เนเธอร์แลนด์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 • รองประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • รองประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)