ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานสำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย