ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

 • ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๙๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๑๔

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการ่างกฤษฎีกา
 • ข้าราชการบำนาญ (อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
 • กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเป็น “กรรมการกฤษฎีกา”
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
 • ประธานคณะเจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ คณะที่ ๑๐ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน อ.ก.พ.สามัญประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
 • กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(บัณฑิตศึกษา) (วิชากฎหมายปกครอง)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชากฎหมายปกครอง)
 • กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รางวัล “นักกฎหมายดีเด่น” ประจำปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, บริษัทไทยออยส์, บริษัทปิโตรเลียมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
 • วุฒิสมาชิก
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ก.พ.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
 • ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ก.ล.ต.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ La Legion D’ Honneur จากรัฐบาลฝรั่งเศส (ปี ๒๕๔๔)