ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๓

การศึกษา

 • ธรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๔๙๔ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๑๔

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑ ก.ย. ๒๕๑๘ -ปัจจุบัน)เปลี่ยนชื่อเป็น “กรรมการกฤษฎีกา” (๑๒ ก.ค.๒๕๔๓ –ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๔ (๑ ก.ย. ๒๕๑๘ -ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะเจรจาข้อตกลงและการประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ คณะที่ ๑๐กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด (๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๑ มี.ค. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔ ธ.ค. ๒๕๒๗ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒๐ เม.ย. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (๔ เม.ย. ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน อ.ก.พ.สามัญประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ (๕ มี.ค. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน)
 • กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(บัณฑิตศึกษา) (วิชากฎหมายปกครอง)
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชากฎหมายปกครอง)
 • กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๙ มิ.ย.๒๕๔๔-ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (๑๙ พ.ค. ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, บริษัทไทยออยส์, บริษัทปิโตรเลียมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
 • วุฒิสมาชิก
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย ก.พ.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
 • กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
 • ประธานอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ก.ล.ต.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ๕ ธันวาคม ๒๕๒๗
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ La Legion D’ Honneur จากรัฐบาลฝรั่งเศส (ปี ๒๕๔๔)

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น ๒๗ เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 
 • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๓๑-๔๖๔๗, ๐-๒๒๓๐-๒๔๕๘
 • โทรสาร : ๐-๒๒๓๖-๘๙๘๖, ๐-๒๒๓๐-๑๓๔๓
 • E-mail : ucacd@mahidol.ac.th
 • เลขาฯ : คุณปริยาภรณ์(อี่) โทร. ๐๘๑-๘๖๘-๔๕๖๘