รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : ๔๒๐/๑ ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑- ๔๑๒๕
  • E-mail : bunyarit.pan@mahidol.ac.th