รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : ๒๕/๒๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑- ๔๑๒๕
  • E-mail : bunyarit.pan@mahidol.ac.th
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com