มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน (Retreat) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน” และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “มุมมองของสภามหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทุกฝ่าย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คุณมนูญ สรรค์คุณากร รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม อวานีพลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ การสัมมนาจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยในวันแรก เป็นการนำเสนอการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำเสนอผลและแผนการดำเนินงาน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำเสนอผลและแผนการดำเนินงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำเสนอผลงานและแผนการดำเนินงาน ด้าน Endowment and Branding ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลและแผนการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำเสนอผลและแผนการดำเนินงานด้าน การวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำเสนอผลและแผนการดำเนินงาน ด้าน การศึกษาและกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอผลและแผนการดำเนินงานด้าน การบริการวิชาการ

วันที่สองของการสัมมนา เป็นการสรุปประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลในแต่ละด้าน โดยมีทีมรองอธิการบดีทุกฝ่าย ร่วมสรุปประเด็นในแต่ละด้าน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปภาพรวมกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

จากนั้น ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้สรุปแนวคิดและมุมมองของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ในการดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้