มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (วาระพิเศษ) MU : The Way Forward (Super Collaboration)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (วาระพิเศษ) MU : The Way Forward (Super Collaboration) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทุกฝ่าย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อภิชาติ วิชญาณรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นายมนูญ สรรค์คุณากร และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
– Global Health
– Health & Wellness
– การปรับโครงสร้าง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– Social Enterprise เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– แผนการขับเคลื่อน Sustainable Development Goals

ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวาระพิเศษในครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ริเริ่มจากพันธกิจหลักทั้งในปัจจุบันและอนาคตของส่วนงาน สู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับชาติและนานาชาติ