สภามหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๗๙ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้กล่าวถึง นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในระบบการเรียนการสอน และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น การจัดสอบ GAT/PAT สำหรับเด็กนักเรียนที่มีอาการเล็กน้อย มีความเสี่ยงสูง หรือนักเรียนที่อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคโควิด-19 ให้สามารถเข้าสอบได้ โดยความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการเสริมจุดแข็ง การสร้างองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคต การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตกำลังคนระดับสูง ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning) การสร้างตลาด งานวิจัยที่ท้าทายสำหรับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ของรัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ