ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

 • ระเบียบการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และการลงคะแนน แบบออนไลน์ E-Vote พ.ศ. ๒๕๖๗
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการลงคะแนน แบบออนไลน์ E-Vote พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับแก้ไข)
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๗
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • โปสเตอร์ เชิญชวนลงคะแนนเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 • ระเบียบการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และวันเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • สถานที่รับสมัคร ปิดป้ายประกาศ
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
 • โปสเตอร์ เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ และเชิญชวนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์