ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • ระเบียบการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และวันเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. ๒๕๖๖
  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • สถานที่รับสมัคร ปิดป้ายประกาศ
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • โปสเตอร์ เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ และเชิญชวนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์