ทีมบริหารสวัสดีปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมบริหาร สวัสดีปีใหม่ 2566 แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 588/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา