วิดีโอการนำเสนอ 2566

รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 588 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566