วิดีโอการนำเสนอ 2566

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 599 วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 598 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 597 วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 595 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ 2/2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 594 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 594 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 593 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 592 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 591 วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 590
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 590 วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
นโยบายและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 589 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 589 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
รายงานจากอธิการบดี (Presidential Report) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 588 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566