ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

  • ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ
  • ประกาศ เรื่อง ระเบียบการดำเนินการ ของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแทนซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ
  • ประกาศ เรื่อง จำนวนการรับสมัคร และกำหนดวันเลือกตั้ง
  • สถานที่รับสมัคร ปิดป้ายประกาศ
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • ใบสมัครรับเลือกตั้ง
  • โปสเตอร์ เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ที่ว่างลงก่อนวาระ
  • โปสเตอร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
    จากคณาจารย์ประจำที่ว่างลงก่อนวาระ ผ่านระบบออนไลน์ E-Voting