บุคลากร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
Tel : 0-2849-6309

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
Tel : 0-2849-6353
Mobile : 089-105-0018
sunida.kia@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา
Tel : 0-2849-6344
Mobile : 089-884-7525
dujdao.too@mahidol.ac.th

นายศุภโชค อินทจักร์
Tel : 0-2849-6365
Mobile : 081-858-8221
supachok.int@mahidol.ac.th

นายสถิตย์ กองตรี
Tel : 0-2849-6365
Mobile : 095-683-6254​
satit.kon@mahidol.ac.th

นางสาวอัญชลิญาก์ โฉมสุข Tel : 0-2849-6343
Mobile : 094-851-6445​ anchaliya.cho@mahidol.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเทียนทิพย์
เศียรเมฆัน จันทร์คำ
Tel : 0-2849-6368
Mobile : 081-558-2579
tientip.sia@mahidol.ac.th

นางสาวสุกัญญา
ปุญญกันต์
Tel : 0-2849-6368
Mobile : 080-241-1234
sukanya.pon@mahidol.ac.th

นางสาวสุทัสศรี
สายรวมญาติ
Tel : 0-2849-6395
Mobile : 081-941-5110
sutassri.say@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม
Tel : 0-2849-6394
Mobile : 087-009-1018
orawon.hoh@mahidol.ac.th

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com