บุคลากร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
Tel : 0-2849-6309

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
Tel : 0-2849-6353
sunida.kia@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา
Tel : 0-2849-6344
dujdao.too@mahidol.ac.th

นายศุภโชค อินทจักร์
Tel : 0-2849-6365
supachok.int@mahidol.ac.th

นายสถิตย์ กองตรี
Tel : 0-2849-6365
satit.kon@mahidol.ac.th

นางสาวอัญชลิญาก์ โฉมสุข
Tel : 0-2849-6343
anchaliya.cho@mahidol.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเทียนทิพย์
เศียรเมฆัน จันทร์คำ
Tel : 0-2849-6368
tientip.sia@mahidol.ac.th

นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์
Tel : 0-2849-6367 sukanya.pon@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม
Tel : 0-2849-6394
orawon.hoh@mahidol.ac.th

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com