บุคลากร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ

Tel : 0-2849-6309

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล

Tel : 0-2849-6353

sunida.kia@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา

Tel : 0-2849-6344

dujdao.too@mahidol.ac.th

นายศุภโชค อินทจักร์

Tel : 0-2849-6365

supachok.int@mahidol.ac.th

นายสถิตย์ กองตรี

Tel : 0-2849-6365

satit.kon@mahidol.ac.th

นางสาวอัญชลี อัครเยนทร์

Tel : 0-2849-6343

anchalee.aka@mahidol.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม

Tel : 0-2849-6394

orawon.hoh@mahidol.ac.th

นางสาวสุทัสศรี
สายรวมญาติ

Tel : 0-2849-6395

sutassri.say@mahidol.ac.th

นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์

Tel : 0-2849-6368

sukanya.pon@mahidol.ac.th 

นางสาวเทียนทิพย์
เศียรเมฆัน จันทร์คำ

Tel : 0-2849-6368

tientip.sia@mahidol.ac.th

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com