ข้อบังคับและประกาศ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับการประชุม

ข้อบังคับการสรรหา

ข้อบังคับการเลือกตั้ง

ข้อบังคับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี


ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


ข้อบังคับประมวลจริยธรรม

ข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย


พ.ร.บ. ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ข้อบังคับที่ยกเลิก