ข้อบังคับ

ข้อบังคับการประชุม

ข้อบังคับการสรรหา

ข้อบังคับการเลือกตั้ง

ข้อบังคับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับที่ยกเลิก