กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ ๑. สถานที่ประชุม ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
๒. หากกำหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
๓. ขอให้กรรมการสภาฯ หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่อง / เอกสาร
ประกอบตรงตามวันและเวลาที่กำหนด
…………………………………………………..
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๕ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๖