กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ ๑. สถานที่ประชุม ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
๒. หากกำหนดการประชุมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
๓. ขอให้กรรมการสภาฯ หรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่อง / เอกสาร
ประกอบตรงตามวันและเวลาที่กำหนด
๔. การประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดพุธที่ ๓ คือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันเข้าพรรษา
จึงขอเลื่อนการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๔๖ เป็นวันพุธที่ ๔ ของเดือนคือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
…………………………………………………..
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๗ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๖๖
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com