รายนามคณะกรรมการสภาฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.โชค บูลกุล
นางโชติกา สวนานนท์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
นายมนูญ สรรค์คุณากร
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์
สามโกเศศ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์
ประธานสภาคณาจารย์
พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์
อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดลฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ
พิชิตพรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์
ปัญญาภิญโญผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
นายจักรกฤษณ์ พางาม
สำนักงานอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต
เหรียญสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร