รายนามคณะกรรมการสภาฯ

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี 
ตู้จินดา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์     กิตยารักษ์
ดร.โชค บูลกุล
นางโชติกา สวนานนท์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.นีโลบล เนื่องตัน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.ประเวศ วะสี
นายมนูญ สรรค์คุณากร
นายมีชัย วีระไวทยะ
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์
พลตำรวจเอก นพ.จงเจตน์
อาวเจนพงษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดลฯ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์
วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์
เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน
วงศ์สวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย
เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช
หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
นายคำรณ โชธนะโชติ
คณะวิทยาศาสตร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com