หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานเลขานุการกิจ

 • เป็นหน่วยสารบรรณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการรับเรื่อง การออกเลขที่หนังสือ และการเวียนแจ้งเรื่อง/คำสั่งของสภามหาวิทยาลัย
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานผู้ที่มีผลงานดีเด่นมานำเสนอผลงานช่วง Lunch Talk ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายเลขานุการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
 • จัดทำงบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • ประสานและดำเนินการในกิจกรรมพิเศษของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • จัดทำ website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

 • วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย
 • ประสานงานในการนำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
 • เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนศึกษาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนงานนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
 • จัดประชุมระดมสมองระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม (Core Group) เพื่อค้นหาผู้มีความสนใจร่วมในแต่ละประเด็น
 • จัดเวทีสัมมนานโยบายสาธารณะ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมมนา ตลอดจนสื่อการสัมมนาต่างๆ
 • ดำเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะของสู่สังคม
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย

งานอุทธรณ์ร้องทุกข์

 • เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์และเรื่องร้องทุกข์พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

 • เป็นฝ่ายเลขานุการและธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานในการตรวจสอบการดำเนินงานของอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และ หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออื่น
 • ประสานงานกับฝ่ายบริหาร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลที่ดี