amorn chan

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

wanchart san

นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

aeksuk tre

นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

prasit wat

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการจากตำแหน่งผู้บริหาร

chatchalream ait

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการจากผู้บริหาร

kampanad bha

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
กรรมการจากผู้บริหาร

Dusit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
กรรมการ

thitikom pua1

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ

somchai pou1

นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป

visutr fon

รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

sathaporn sat

ดร.สถาพร สาธุการ
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน

Boonlert Nareepai

นายบุญเลิศ นารีไผ่
กรรมการจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย

Viengporn Kraikiatsakul

นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล
เลขานุการ

sasitorn

นางสาวศศิธร สวัสดิ์แดง
ผู้ช่วยเลขานุการ