ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

จอมพล ถนอม กิตติขจร
เริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๑๒ สิ้นสุดวาระ พ.ศ. ๒๕๑๔
พลตรี ศิริ สิริโยธิน
เริ่มดำรงตำแหน่ง วาระแรก วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
และเริ่มดำรงตำแหน่งวาระที่ ๒ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึง วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
(โดยลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙)
ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๕ วาระ ดังนี้
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๘ – ๑๗ กันยายน ๒๕๑๙
(๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๑
(๔) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๓ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๕
(๕) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๕ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๗
ศาสตราจารย์ นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๒ วาระ ดังนี้
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ – ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
(๒) ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ – ๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
ศาสตราจารย์ นพ.บุญสม มาร์ติน
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๒ วาระ ดังนี้
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๓
(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๕
ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษพลเมือง
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๗ วาระ ดังนี้
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗
(๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๙
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑
(๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๓
(๕) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕
(๖) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗
(๗) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๓ วาระ ดังนี้
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(๒) ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(รักษาการตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๑ วาระ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(โดยขอลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ –๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(โดยขอลาออกก่อนครบวาระในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน