ประวัติความเป็นมา

            สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน 
ซึ่งคณะ อนุกรรมการชุดนี้ มีภาระหน้าที่ในการพิจารณาเสนอประเด็นนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย และพิจารณากำหนดแนวทาง การดำเนินการเพื่อให้นโยบายประสบผลสำเร็จ โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓๙๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อรองรับการทำงานเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างและศึกษารายละเอียดการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยเมื่อคณะทำงานชุดดังกล่าว ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้นำเสนอคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในขณะนั้น ได้ไปหารือกับอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป โดยเน้นด้าน 
Function และ Job Description ของหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๙๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานหรือสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เพื่อรองนโยบายและภารกิจจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานขึ้นตรงต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

หน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

            สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับงานของสภามหาวิทยาลัย การประสานกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย  พัฒนาการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติ ของสภามหาวิทยาลัย ประสานการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

๒. งานธุรการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับภาระงานของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

๓. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส่วนราชการและองค์กรอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของสภามหาวิทยาลัย

๔. ประสานงานและหรือดำเนินงานเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย

๕. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติสภามหาวิทยาลัยสำหรับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

๖. เป็นหน่วยงานประสาน และดำเนินงานการประชุมอื่น ๆ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๗. บริการและเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบ

๘. จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่จัดเก็บ สืบค้น อ้างอิง เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรวมถึงมติของสภามหาวิทยาลัย

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ภาระงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

            สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ด้านบริหารและธุรการของสภามหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. กลั่นกรองเรื่องที่จะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกเรื่องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งเปรียบเทียบกับเรื่องที่เคยเสนอหรือเป็นมติของสภามหาวิทยาลัยมาก่อนตลอดจนเสนอข้อกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติให้สภามหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้โดยถูกต้อง

๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย หรือนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายอันสืบเนื่องมาจากการออกระเบียบหรือข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามที่ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยได้ขอหารือเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนำไปปฏิบัติและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

๔. การบริหาร/การดำเนินการการประชุมของสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่

๑. จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยนำเรื่องต่างๆ ที่หน่วยงานนำเสนอและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้วนำเข้าระเบียบวาระการประชุม

๒. เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย ดูแลอำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยในการเดินทางมาร่วมประชุม รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. การจัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป

๔. ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินเรื่องสืบเนื่องที่จะทำให้ภารกิจนั้นสมบูรณ์ เช่น เสนอคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับให้นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนาม หรือดำเนินการเสนอเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบไปยังหน่วยเหนือเพื่อดำเนินการต่อไป

๖. ตรวจสอบคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เพื่อนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

๗.  รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

๘.  ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องสำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสำหรับใช้อ้างอิง

๙.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพื่อลดเอกสารหรือทดแทนการใช้เอกสารให้มากที่สุด

๑๐.  ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

           ปัจจุบัน หน่วยงานภายใต้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ๒ งานหลัก ดังนี้ ๑) งานบริหารงานทั่วไป  และ ๒) งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญ ในการประสานงาน ติดตามการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดทำข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหรือตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง ทำหน้าที่ประสานตรวจสอบการบริหารงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ดังนี้

งานบริหารทั่วไป

๑. เป็นหน่วยสารบรรณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในการรับเรื่อง การออกเลขที่หนังสือ และการเวียนแจ้งเรื่อง/คำสั่งของสภามหาวิทยาลัย

๒. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

๓. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายเลขานุการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

๔. จัดทำงบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

๕. ประสานและดำเนินการในกิจกรรมพิเศษของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๖. จัดทำ website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๗. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและยุทธศาสตร์

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และเสนอประเด็นเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย

๒. ประสานงานในการนำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

๓. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนศึกษาหารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนงานนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

๔. จัดประชุมระดมสมองระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม (Core Group) เพื่อค้นหาผู้มีความสนใจร่วมในแต่ละประเด็น

๕. จัดเวทีสัมมนานโยบายสาธารณะ พร้อมจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการสัมมนา ตลอดจนสื่อการสัมมนาต่างๆ

๖. ดำเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะของสู่สังคม

๗. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย