บุคลากร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
sarayut.sup@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6309

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
sunida.kia@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6353

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา
dujdao.too@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6344

นายศุภโชค อินทจักร์
supachok.int@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6365

นางสาวอัญชลิญาก์ โฉมสุข anchaliya.cho@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6343

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเทียนทิพย์
เศียรเมฆัน จันทร์คำ tientip.sia@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6368

นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล patipat.ket@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6395

นางสาวสิริกร ศรีม่วง sirikorn.sri@mahidol.ac.th โทร 0 2849 6367

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม orawon.hoh@mahidol.ac.th
โทร 0 2849 6394