บุคลากร

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
sarayut.sup@mahidol.ac.th

หัวหน้าสำนักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
sunida.kia@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวดุจดาว ตู้จินดา dujdao.too@mahidol.ac.th

นายศุภโชค อินทจักร์ supachok.int@mahidol.ac.th

นางสาวอัญชลิญาก์ โฉมสุข
anchaliya.cho@mahidol.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเทียนทิพย์
เศียรเมฆัน จันทร์คำ
tientip.sia@mahidol.ac.th

นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล
patipat.ket@mahidol.ac.th

นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์
sukanya.pon@mahidol.ac.th

นางสาวอรวรรณ ห่อหอม
orawon.hoh@mahidol.ac.th