คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา

กรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เลขานุการ

นางจริยา ปัญญา

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ