คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการ

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
กรรมการ
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
เลขานุการ
นางสาวนันทนิตร์ มีพร้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์

ผู้ช่วยเลขานุการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com