คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ที่ปรึกษา
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษา
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
ประธาน
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
กรรมการ
รศ. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล
กรรมการ
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมการ
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
เลขานุการ
นางสาวนันทนิตร์ มีพร้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา อนันถาวร
ผู้ช่วยเลขานุการ