คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
กรรมการ

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
กรรมการ
นางสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
เลขานุการ
นางสาวนันทนิตร์ มีพร้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา ปุญญกันต์

ผู้ช่วยเลขานุการ