คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

กรรมการจากรองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

กรรมการจากคณบดี

ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ

กรรมการจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น. สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์

กรรมการจากสภาคณาจารย์

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ

นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน

นายสุพจน์ ศุภศรี
กรรมการจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย

นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล
เลขานุการ

นางสาวพัชร์ ทาสีลา
ผู้ช่วยเลขานุการ