คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการจากตำแหน่งผู้บริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการจากผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ

นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป

รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน

นายบุญเลิศ นารีไผ่
กรรมการจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย

นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล

เลขานุการ

นางสาวพัชร์ ทาสีลา
ผู้ช่วยเลขานุการ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com