คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายวันชาติ สันติกุญชร
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการจากตำแหน่งผู้บริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการจากผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งวิชาการ

นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการจากผู้แทนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป

รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต
กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทสนับสนุน

นายบุญเลิศ นารีไผ่
กรรมการจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย

นางสาวเวียงพร ไกรเกียรติสกุล

เลขานุการ

นางสาวพัชร์ ทาสีลา
ผู้ช่วยเลขานุการ