คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

somsak chod

คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ประวัติ

เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๐

การศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔
- ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑
- ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
- รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.๒๕๕๗)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (พ.ศ.๒๕๕๔)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.๒๕๕๑)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๔๘)

ติดต่อ

ที่อยู่ : สำนัก งบประมาณ, พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๗๓-๙๔๒๓
โทรสาร : ๐-๒๒๗๓-๙๙๗๗
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.