รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๒ ถนน วังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๙-๗๐๐๐
  • E-mail : chairat.per@mahidol.ac.th