ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ติดต่อ

  • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๕ ต่อ ๒๒๐๒
  • โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๔๓๘๐
  • E-mail : deanmt@mahidol.ac.th