ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อ

  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • โทรศัพท์ : ๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐
  • E-mail : david.ruf@mahidol.ac.th