พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ

การศึกษา

 • มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจการจัดการ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวชวิทยา
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการบริษัท เจตนิน จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต

 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • อุปนายกแพทยสภา
 • นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ

ผลงานดีเด่น

 • ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ชายที่เป็นหมันให้มีบุตรโดยเทคโนโลยี่เทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) เป็นรายแรกของประเทศไทย
 • ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยเทคนิคกิ๊ฟท์ (GIFT) เป็นรายแรกของประเทศไทย

รางวัลและเกียรติที่ได้รับ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเซ็นคาเบรียล
 • นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นผู้ถวายพระประสูติการแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 18.35 น
 • แพทย์ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น โรงพยาบาลตำรวจ