คุณโชติกา สวนานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

การศึกษา

 • Bachelor of Arts (Psychology) University of Minnesota ,สหรัฐอเมริกา
 • Master of Science (Psychology) University of San Francisco ,สหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการ/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 • ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๓ ซอยสุขุมวิท ๖๕ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 • E-mail : jotika.savanananda@gmail.com