นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เกิดวันที่

 • ๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

การศึกษา

 • Bachelor of Arts (Psychology) University of Minnesota ,สหรัฐอเมริกา
 • Master of Science (Psychology) University of San Francisco ,สหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการ/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ติดต่อ

 • ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๓ ซอยสุขุมวิท ๖๕ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 • E-mail : jotika.savanananda@gmail.com
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com