นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

  • Bachelor of Arts (Psychology) University of Minnesota ,สหรัฐอเมริกา
  • Master of Science (Psychology) University of San Francisco ,สหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
  • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

  • กรรมการ/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด